ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

กศน.อำเภอสระโบสถ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์ และคณะครู กศน.อำเภอสระโบสถ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ โดยมี นาสยพงษ์ สุขเพราะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการจัดงาน มีเด็กนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน......................https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&hl=th&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F111048495290725927624%2Falbumid%2F5697127677503570305%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCMri7efHw5L33AE%26hl%3Dth" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">>


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

กศน.อำเภอสระโบสถ์จัดตั้งมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอสระโบสถ์ โดยนางสาวชนิสราภัค  กล้วยดี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จัดโครงการมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน แห่งแรก ของอำเภอสระโบสถ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลสระโบสถ์

โดยมีนายชัชวาลย์  สูงเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจในการจัดตั้งมุมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรมการอ่านหนังสือเป็นกิจวัตรประจำวัน การนนี้ กศน.สระโบสถ์ ได้มอบหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร การ์ตูน เส้นทางเศรษฐี ดาราภาพยนต์ ท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย นายชัชวาลย์  สูงเจริญ ให้ข้อคิดในการอ่านว่า " การอ่านเป็นยาบำรุงสมอง " พร้อมเชิญชวนประชาชนมาอ่านหนังสือได้ตามความสนใจ ไม่มีกำหนดเวลา ปิด / เปิดการบริการ และไม่มีกติกาในการอ่านแต่อย่างใด และขอบคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสระโบสถ์ที่สนับสนุนหนังสือ


วุฒินันท์....ข่าว
มยุรี..........ตรวจ
ภทรพร......ทาน
สายบัว.......เรียบเรียง
นิรุตติ์........ภาพ
ชนิสราภัค......บรรณาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมการอ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์


เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายสมคิด จันทมฤก นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมประชาธิปไตยกับการปกครอง และมีเอกสารส่งเสริมการอ่าน ฉบับที่ ๑๒ โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลสระโบสถ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอำเภอสระโบสถ์ นายสมคิด จันทมฤก เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ จากสำนักงาน กศน.  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นายแพทย์ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ที่จัดมุมอ่านหนังสือดีเด่นเอื้ออำนวยแก่ประชาชน / ผู้ป่วย

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ท่านกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสระโบสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๗๒ คน พร้อมนี้ ท่าน ส.ส.อำนวย คลังผา มาร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ “การศึกษาตามอัธยาศัย” เป็นการให้ความรู้แก่บัณฑิต กศน.ปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นผู้สืบทอดทุนความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
เสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตร คณะครู และนักศึกษา กศน.ร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ทั้ง ๒ ท่าน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
ชนิสราภัค / ข่าว
วุฒินันท์ / บรรณาธิการ