ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

ประวัติห้องสมุด

ความเป็นมา
                  ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรัก
การอ่านสำหรับประชาชนทุกลุ่มเป้าหมายด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ จึงต้องมีการพัฒนา
ห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ครบถ้วน และพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กิจกรรมการให้บริการ
          - ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
          - ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีซีดี วีดีทัศน์ เทป
          - ให้บริการรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
          - ให้บริการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์ มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ประกาศ
จัดเป็นสถานศึกษา ดังนี้
1. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2546

2. นายมาโนชญ์ แสนสุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548
3. นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ.2550
4. นายสุรพล อ่ำจำปา ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. 2550 จนถึง ปี พ.ศ. 2551
5. นางสาวจินตนา ไพบูลย์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2551 จนถึง 30 กันยายน 2552
6.นางบุษรา ต้องใจ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน